Fågellokaler - Gislaveds Reningsdammar

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 


GISLAVEDS RENINGSDAMMAR

Dammarna vid Reningsverket som skapades år 2006 för att rena avloppsvattnet från kväve och fosfor har blivit en fin fågellokal för både häckande och rastande fåglar.
Bland häckfåglarna finns sångsvan, snatterand, skedand, vigg, smådopping, svarthakedopping, rörhöna, sothöna, mindre strandpipare, rödbena, grönbena, skrattmås, forsärla, rörsångare. Ett 30-tal arter som häckar har direkt anknytning till våtmarksbiotopen.
Bland rastande fåglar märks en hel del vadare som mellanlandar på sin väg till och från sina nordliga häckplatser, som t ex mosnäppa, spovsnäppa, kärrsnäppa, brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa, sandlöpare, smalnäbbad simsnäppa. Totalt har över 170 olika fågelarter observerats i våtmarken och i närområdet.
Bland sällsynta gäster finns ringand, nilgås, svarthuvad mås, sandtärna, citronärla, berglärka, gulhämpling.

Våtmarken är även ett fint rekreationsområde för lokalbefolkningen, tack vare bl a att man kommer nära fåglarna som är vana vid människor och ofta uppträder orädda när man går på vandringsleden runt dammarna som är drygt 2 km lång.
Området är 18 ha stort och omfattar 4 dammar varav de 2 närmast reningsverket via rör tar emot avloppsvattnet (se karta).

Vägbeskrivning:
Från södra infarten till Gislaved från väg 26, kör genom rondellen vid OKQ8 och in på Danska vägen, kör denna knappt 1 km, sväng höger vid skylt Kappeled in på Källängsvägen och kör denna ca 1 km, då finns en parkeringsplats på höger sida vid en liten ”busskur”, man kan även parkera på den öppna platsen mittemot Reningsverket som ligger ytterligare några 100 m längs Källängsvägen.