Fågellokaler - N.Bolmen

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 
N.BOLMEN

Allmänt
En gemensam benämning på området vid den nordvästligaste viken av sjön Bolmen. Området omfattar Svanaholms ängar, vassvikarna vid Storåns och kanalens utlopp med angränsande vattenytor och vidare österut t.o.m. Liljenäsviken.
Området uppmärksammades från början fr.a. på grund av sina kvaliteter som rastlokal för vadare och då i första hand Liljenäsviken. Det visade sej snart att de olika biotoperna i området, var för sig eller gemensamt, hade stora kvaliteter för fågellivet. Sjön, inkl. vadarstränderna i Liljenäsviken, utnyttjas som rastplats för vadare och änder och har också visat sej vara en betydelsefull övernattningsplats för tranor (upp till 400 ex) och gäss (sädgäss max 1300 ex och kanadagäss max 1200 ex.
Fälten blir snöfria mycket tidigt på våren, vilket fungerar som en magnet på tidigt anländande fåglar som gäss, vipor ljungpipare och starar. Vårsträcket kan med fördel studeras från området vid kanalbron. Härifrån har man bra utblick över fälten.
Under vinterhalvåret ses havsörnar täml. regelbundet både ute över sjön och inne över fälten, då och då även kungsörn.
Vassvikarna utnyttjas som övernattningsplats för traktens starar, sädesärlor, gulärlor och svalor och bland de häckande inslagen är sävsångare, rörsångare och sävsparv mycket vanliga. Rördrom, vattenrall, sothönskackel och skäggdoppingsskorrande är standard vid ett kvällsbesök.
Fågeltorn saknas, varför det bästa är att spana från de grävda vallarna som löper utmed vassvikarna.
 

 

  

Strandskogen, som sträcker sig från badplatsen i väster till sydöstra delen av Liljenäsviken utgörs av i huvudsak lövskog/alkärr. Det finns även partier med grövre lövskog (i anslutning till Liljenäs). Fågellivet är mycket rikt, med större hackspett, grönsångare, lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare trädpiplärkor och kol/taltrastar  som karaktärsarter.
För den botaniskt intresserade så finns här också mycket att hämta, t.ex. ett område med klockgentiana strax öster om badplatsen.
T.o.m. 2001 har 232 fågelarter noterats vid N.BolmenLiljenäsviken är en extremt grund vik och som erbjuder utmärkta rastmöjligheter för vadare, företrädesvis under augusti - oktober. Fr.a. är det kärrsnäppor (max 200 ex), större strandpipare och de vanligaste tringa-arterna som frekventerar området, men de flesta vadararter är observerade, t.ex. småsnäppa och kustpipare med som mest ca 40 ex vardera samtidigt. Spovsnäppa, kustsnäppa, och mosnäppa är täml. regelbundna i mindre antal, medan t.ex. myrspov mest ses som förbisträckande och sällan rastar. Av de mer celebra vadarna kan nämnas sandlöpare, roskarl och dubbelbeckasin som setts vid några tillfällen vardera.

Havsörn

Som brukligt när det gäller vadare krävs dock dåligt väder för att det skall bli några större ansamlingar
I sydöstra delen av viken finns ett litet vassområde som ibland bjuder på rördrom, skäggmes och blåhake och detta är också en säker lokal för rastande dvärgbeckasin under senhösten.
Under våren, fr.a. omkring månadsskiftet apr-maj har man chans att se rastande marina änder som t.ex. ejder, bergand, sjöorre, svärta och alfågel.
Av mer tillfälliga inslag som observerats här kan nämnas  gråhakedopping, stormfågel, glada, jaktfalk, pilgrimsfalk, labb, tretåig mås, skräntärna, svarttärna, alkekung, kungsfiskare, berglärka, större piplärka, skärpiplärka och bändelkorsnäbb.


Strandskogen, inkl. Liljenäs park, hyser ett mycket rikt fågelliv, med bl.a häckande mindre hackspett och ett stort utbud av sångare. Mer tillfälligt har noterats järpe, hökuggla, näktergal, gransångare (under häckningstid), mindre flugsnappare, sommargylling, snösiska, bändelkorsnäbb och tallbit.

Svanaholms ängar utgör ett större sammanhängande jordbruksområde. Tre vattendrag rinner genom området, Storån, Lillån och kanalen. 
Fälten utgör vår och höst rastplats för gäss och förutom säd-, grå- och kanadagås har noterats tundrasädgås, spetsbergsgås (så gott som årligen), bläsgås, fjällgås, vitkindad gås, prutgås och stripgås.

Under försommaren har man goda chanser att höra sjungande rosenfink och kärrsångare från buskagen utmed dikes- och åkerkanterna och med lite tur kan ett kvällsbesök bjuda på  gräshoppsångare, vaktel och kornknarr. På hösten är rastande tättingar, såsom rödstrupig piplärka, lappsparv och ortolansparv täml. regelbundna på fälten.
Till de mer ovanliga inslagen får väl räknas bronsibis, vit stork, glada, brun glada, ängshök, stäpphök, rödspov, fjällpipare, dubbelbeckasin, turturduva, jorduggla, korttålärka, större piplärka, näktergal och snösiska. 


Vassvikarna. I anslutning till Storåns och kanalens utlopp i sjön har bildats två större vassområden. I vassarna häckar bl.a. skäggdopping, sångsvan, grågås, brun kärrhök, trana, sothöna och skäggmes. Troligtvis också rördrom, vattenrall och årta. Bland de mer tillfälliga gästerna kan nämnas småfläckig sumphöna, trastsångare och pungmes.


Skäggmes 

Vägbeskrivning - N.Bolmen
Från Reftele tar man vägen mot Ås/Bolmsö. Håll rakt fram hela tiden och efter 11 km kommer man till en lanthandel (Tallberga köpcentrum). Här tar man till vänster mot Dannäs och kör ca 2,5 km tills man kommer fram till större jordbruksmarker (Svanaholms ängar) med två broar (kanalen och Storån).

Om man vill besöka Liljenäsviken så fortsätter man, passerar broarna och följer skyltarna mot Dannäs. Efter 1,3 km (från bron över Storån räknat) kommer man till Hammargården och 300 m. därefter till en liten skylt för badplats. Från badplatsen har man utsikt över delar av Liljenäsviken (dock inte vadarstränderna) men i apr/maj ligger ofta andflockarna synliga härifrån. Vid badplatsen finns toalett.
Vill man ta sig ner till vadarstränderna i Liljenäsviken så fortsätter man från badplatsen ytterligare någon km. Efter att ha passerat Liljenäs gård (skyltat) får man leta sig ner till stranden genom strandskogen eller via den lilla traktorväg som leder ner till sjön 200 m efter Liljenäs (i en skarp vänstersväng). Man kan också fortsätta förbi Liljenäs 1,1 km. tills man kommer till en bäck som rinner under vägen. Följ bäcken på höger sida så når man vadarstränderna efter 400 m.
Vill man besöka vassvikarna vid Storå- och kanalutloppet, så kan man antingen vandra den lilla grusvägen som leder utmed Storåns västsida tills man kommer fram till en vägbom (1,7 km). Man har då den östra vassviken bakom vallen på höger hand. Eller så kan man ta vägen mot Bökkullen som viker av mot höger strax innan man nått Svanaholms ängar. Kör vägen 1,5 km. tills strax efter att det blir barrskog på båda sidor om vägen. Här går det ner en liten traktorväg till vänster. Parkera efter avtaget på vänster sida (det är lite bredare där) och vandra traktorvägen tills den delar sej. Ta den vänstra vägen ner till åkrarna så ser man sjövallen bakom åkern åt höger. Följ skogkanten i högra kanten på åkern (men gå inte i åkern) - här är det enklast att sen ta sig upp på vallen för att få utsikt över den västra vassviken.