Rapportguide

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Svalan

Rapportguide  

Länkar

VFK:s Rapportguide 2002

S = Samtliga fynd rapporteras
H = Häckning rapporteras
s  = Observationer under häckningstid rapporteras (maj-juli)
V = Vinterfynd rapporteras (dec-feb)
Å = Rapporteras med åldersuppgift
+5 = Fler än 5 ex rapporteras osv
r  = RK-blankett erfordras
r1 = Fynd av rasen rossicus rapporteras med RK-blankett
r2 = Flygande fåglar rapporteras med RK-blankett
r3 = Fynd av rasen rhota rapporteras med RK-blankett
r4 = Fynd av rasen cyanecula rapporteras med RK-blankett
r5 = Fynd av rasen corone rapporteras med RK-blankett
Fynd av arter som inte finns med i nedanstående förteckning rapporteras som "Sr"
Smålom S Aftonfalk Sr Vitvingad tärna Sr Sävsångare S
Storlom +10 Hs Stenfalk S Sillgrissla Sr Kärrsångare S
Vitnäbbad islom Sr Lärkfalk S Tordmule Sr Rörsångare -
Smådopping S Jaktfalk Sr Alkekung Sr Trastsångare S
Skäggdopping +20 HV Pilgrimsfalk S Tamduva - Härmsångare -
Gråhakedopping S Järpe S Skogsduva S Ärtsångare -
Svarthakedopping S Orre +5 H Ringduva V Törnsångare -
Svarthalsad dopping Sr Tjäder spel H Turkduva S Trädgårdssångare -
Stormfågel Sr Rapphöna S Turturduva Sr Svarthätta V
Havssula S Vaktel S Gök - Lundsångare Sr
Storskarv +50 HV Fasan - Berguv S Grönsångare -
Rördrom S Vattenrall S Hökuggla S Gransångare S
Rallhäger Sr Småfläckig sumphöna S Sparvuggla S Lövsångare -
Ägretthäger Sr Kornknarr S Kattuggla S Kungsfågel -
Gråhäger HV Rörhöna S Hornuggla HV Grå flugsnappare -
Svart stork Sr Sothöna S Jorduggla S Mindre flugsnappare S
Vit stork S Trana +50 H Pärluggla S Halsbandsflugsnappare Sr
[Svart svan] S Strandskata S Nattskärra S Svartvit flugsnappare -
Knölsvan +10 H Skärfläcka S Tornseglare - Skäggmes S
Mindre sångsvan S Mindre strandpipare S Kungsfiskare S Stjärtmes -
Sångsvan +50 Hs Större strandpipare S Blåkråka Sr Entita -
Sädgås +50 Hsr1 Fjällpipare S Härfågel S Talltita -
Spetsbergsgås Sr2 Ljungpipare +20 HV Göktyta S Tofsmes -
Bläsgås S Kustpipare S Gråspett Sr Svartmes -
Fjällgås Sr Tofsvipa V Gröngöling - Blåmes -
Grågås +100 HV Kustsnäppa S Spillkråka - Talgoxe -
[Stripgås] S Sandlöpare S Större hackspett - Nötväcka -
[Snögås] S Småsnäppa S Vitryggig hackspett Sr Trädkrypare -
Kanadagås +300 - Mosnäppa S Mindre hackspett S Pungmes S
Vitkindad gås S Tuvsnäppa Sr Tretåig hackspett S Sommargylling S
Prutgås Sr3 Spovsnäppa S Korttålärka Sr Törnskata Hs
Gravand S Skärsnäppa Sr Trädlärka S Svartpannad törnskata Sr
[Mandarinand] Sr Kärrsnäppa +5 H Sånglärka V Varfågel S
Bläsand +20 HsV Myrsnäppa S Berglärka S Nötskrika -
Snatterand S Brushane +10 H Backsvala H Skata -
Kricka +200 V Dvärgbeckasin S Ladusvala - Nötkråka mars-juli
Gräsand +200 - Enkelbeckasin V Hussvala - Kaja -
Stjärtand S Dubbelbeckasin S Större piplärka Sr Råka S
Årta S Morkulla V Trädpiplärka - Kråka Sr5
Skedand S Rödspov S Ängspiplärka V Korp -
Brunand S Myrspov S Rödstrupig piplärka S Stare V
Vigg +20 HsV Småspov S Skärpiplärka S Gråsparv -
Vitögd dykand Sr Storspov HV Gulärla Hs Pilfink -
Bergand S Svartsnäppa S Forsärla S Bofink -
Ejder S Rödbena S Sädesärla V Bergfink Hs
Alfågel S Gluttsnäppa +10 H Sidensvans +10 Hs Grönfink -
Sjöorre S Skogssnäppa V Strömstare S Steglits S
Svärta S Grönbena +10 H Gärdsmyg - Grönsiska -
Knipa +50 - Drillsnäppa - Järnsparv V Hämpling Hs
Salskrake S Roskarl S Rödhake V Vinterhämpling S
Småskrake S Labb Sr Näktergal S Gråsiska Hs
Storskrake +100 H Fjällabb Sr Blåhake Sr4 Snösiska S
Bivråk +10 H Svarthuvad mås Sr Svart rödstjärt S Bändelkorsnäbb Sr
Brunglada Sr Dvärgmås S Rödstjärt - Mindre korsnäbb -
Glada S Skrattmås HV Buskskvätta - Större korsnäbb -
Havsörn S+Å Fiskmås V Svarthakad buskskvätta Sr Rosenfink S
Brun kärrhök Hs Silltrut S Stenskvätta - Tallbit S
Blå kärrhök HsV Gråtrut - Ringtrast S Domherre -
Ängshök Sr Havstrut HV Koltrast - Stenknäck +5 Hs
Duvhök H Tretåig mås Sr Björktrast - Lappsparv S
Sparvhök H Skräntärna S Taltrast V Snösparv S
Ormvråk - Kentsk tärna S Rödvingetrast HsV Gulsparv -
Fjällvråk HsV Fisktärna H Dubbeltrast +10 V Ortolansparv S
Kungsörn S+Å Silvertärna S Gräshoppsångare S Videsparv Sr
Fiskgjuse H Småtärna S Flodsångare S Sävsparv V
Tornfalk S Svarttärna S Vassångare Sr
Har du problem att hålla reda på dina månads-och årskryss? 
Nu finns en Excel-fil där du kan registrera in dessa och få automatisk summering av dina kryss.
Du har också möjlighet att skilja på månads- och årskryss för 2 olika områden, t ex Västbo och Sverige.
Dessutom finns ett blad för registrering av dina Sverige-kryss, där du även har möjlighet att sortera dem på obs.datum.
Klicka här så kan du se ett exempel på hur det ser ut.
Vill du beställa excel-filen, som är på ca 200 KB, så skicka en e-post till Erik Larsson, så kommer den med vändande e-post.