Rapportguide

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 

VFK:s Rapportguide 2002

S = Samtliga fynd rapporteras
H = Häckning rapporteras
s  = Observationer under häckningstid rapporteras (maj-juli)
V = Vinterfynd rapporteras (dec-feb)
Å = Rapporteras med åldersuppgift
+5 = Fler än 5 ex rapporteras osv
r  = RK-blankett erfordras
r1 = Fynd av rasen rossicus rapporteras med RK-blankett
r2 = Flygande fåglar rapporteras med RK-blankett
r3 = Fynd av rasen rhota rapporteras med RK-blankett
r4 = Fynd av rasen cyanecula rapporteras med RK-blankett
r5 = Fynd av rasen corone rapporteras med RK-blankett
Fynd av arter som inte finns med i nedanstående förteckning rapporteras som "Sr"
Smålom   S   Aftonfalk   Sr   Vitvingad tärna   Sr   Sävsångare   S  
Storlom +10 Hs   Stenfalk   S   Sillgrissla   Sr   Kärrsångare   S  
Vitnäbbad islom   Sr   Lärkfalk   S   Tordmule   Sr   Rörsångare   -  
Smådopping   S   Jaktfalk   Sr   Alkekung   Sr   Trastsångare   S  
Skäggdopping +20 HV   Pilgrimsfalk   S   Tamduva   -   Härmsångare   -  
Gråhakedopping   S   Järpe   S   Skogsduva   S   Ärtsångare   -  
Svarthakedopping   S   Orre +5 H   Ringduva   V   Törnsångare   -  
Svarthalsad dopping   Sr   Tjäder spel H   Turkduva   S   Trädgårdssångare   -  
Stormfågel   Sr   Rapphöna   S   Turturduva   Sr   Svarthätta   V  
Havssula   S   Vaktel   S   Gök   -   Lundsångare   Sr  
Storskarv +50 HV   Fasan   -   Berguv   S   Grönsångare   -  
Rördrom   S   Vattenrall   S   Hökuggla   S   Gransångare   S  
Rallhäger   Sr   Småfläckig sumphöna   S   Sparvuggla   S   Lövsångare   -  
Ägretthäger   Sr   Kornknarr   S   Kattuggla   S   Kungsfågel   -  
Gråhäger   HV   Rörhöna   S   Hornuggla   HV   Grå flugsnappare   -  
Svart stork   Sr   Sothöna   S   Jorduggla   S   Mindre flugsnappare   S  
Vit stork   S   Trana +50 H   Pärluggla   S   Halsbandsflugsnappare   Sr  
[Svart svan]   S   Strandskata   S   Nattskärra   S   Svartvit flugsnappare   -  
Knölsvan +10 H   Skärfläcka   S   Tornseglare   -   Skäggmes   S  
Mindre sångsvan   S   Mindre strandpipare   S   Kungsfiskare   S   Stjärtmes   -  
Sångsvan +50 Hs   Större strandpipare   S   Blåkråka   Sr   Entita   -  
Sädgås +50 Hsr1   Fjällpipare   S   Härfågel   S   Talltita   -  
Spetsbergsgås   Sr2   Ljungpipare +20 HV   Göktyta   S   Tofsmes   -  
Bläsgås   S   Kustpipare   S   Gråspett   Sr   Svartmes   -  
Fjällgås   Sr   Tofsvipa   V   Gröngöling   -   Blåmes   -  
Grågås +100 HV   Kustsnäppa   S   Spillkråka   -   Talgoxe   -  
[Stripgås]   S   Sandlöpare   S   Större hackspett   -   Nötväcka   -  
[Snögås]   S   Småsnäppa   S   Vitryggig hackspett   Sr   Trädkrypare   -  
Kanadagås +300 -   Mosnäppa   S   Mindre hackspett   S   Pungmes   S  
Vitkindad gås   S   Tuvsnäppa   Sr   Tretåig hackspett   S   Sommargylling   S  
Prutgås   Sr3   Spovsnäppa   S   Korttålärka   Sr   Törnskata   Hs  
Gravand   S   Skärsnäppa   Sr   Trädlärka   S   Svartpannad törnskata   Sr  
[Mandarinand]   Sr   Kärrsnäppa +5 H   Sånglärka   V   Varfågel   S  
Bläsand +20 HsV   Myrsnäppa   S   Berglärka   S   Nötskrika   -  
Snatterand   S   Brushane +10 H   Backsvala   H   Skata   -  
Kricka +200 V   Dvärgbeckasin   S   Ladusvala   -   Nötkråka   mars-juli
Gräsand +200 -   Enkelbeckasin   V   Hussvala   -   Kaja   -  
Stjärtand   S   Dubbelbeckasin   S   Större piplärka   Sr   Råka   S  
Årta   S   Morkulla   V   Trädpiplärka   -   Kråka   Sr5  
Skedand   S   Rödspov   S   Ängspiplärka   V   Korp   -  
Brunand   S   Myrspov   S   Rödstrupig piplärka   S   Stare   V  
Vigg +20 HsV   Småspov   S   Skärpiplärka   S   Gråsparv   -  
Vitögd dykand   Sr   Storspov   HV   Gulärla   Hs   Pilfink   -  
Bergand   S   Svartsnäppa   S   Forsärla   S   Bofink   -  
Ejder   S   Rödbena   S   Sädesärla   V   Bergfink   Hs  
Alfågel   S   Gluttsnäppa +10 H   Sidensvans +10 Hs   Grönfink   -  
Sjöorre   S   Skogssnäppa   V   Strömstare   S   Steglits   S  
Svärta   S   Grönbena +10 H   Gärdsmyg   -   Grönsiska   -  
Knipa +50 -   Drillsnäppa   -   Järnsparv   V   Hämpling   Hs  
Salskrake   S   Roskarl   S   Rödhake   V   Vinterhämpling   S  
Småskrake   S   Labb   Sr   Näktergal   S   Gråsiska   Hs  
Storskrake +100 H   Fjällabb   Sr   Blåhake   Sr4   Snösiska   S  
Bivråk +10 H   Svarthuvad mås   Sr   Svart rödstjärt   S   Bändelkorsnäbb   Sr  
Brunglada   Sr   Dvärgmås   S   Rödstjärt   -   Mindre korsnäbb   -  
Glada   S   Skrattmås   HV   Buskskvätta   -   Större korsnäbb   -  
Havsörn   S+Å   Fiskmås   V   Svarthakad buskskvätta   Sr   Rosenfink   S  
Brun kärrhök   Hs   Silltrut   S   Stenskvätta   -   Tallbit   S  
Blå kärrhök   HsV   Gråtrut   -   Ringtrast   S   Domherre   -  
Ängshök   Sr   Havstrut   HV   Koltrast   -   Stenknäck +5 Hs  
Duvhök   H   Tretåig mås   Sr   Björktrast   -   Lappsparv   S  
Sparvhök   H   Skräntärna   S   Taltrast   V   Snösparv   S  
Ormvråk   -   Kentsk tärna   S   Rödvingetrast   HsV   Gulsparv   -  
Fjällvråk   HsV   Fisktärna   H   Dubbeltrast +10 V   Ortolansparv   S  
Kungsörn   S+Å   Silvertärna   S   Gräshoppsångare   S   Videsparv   Sr  
Fiskgjuse   H   Småtärna   S   Flodsångare   S   Sävsparv   V  
Tornfalk   S   Svarttärna   S   Vassångare   Sr      
Har du problem att hålla reda på dina månads-och årskryss? 
Nu finns en Excel-fil där du kan registrera in dessa och få automatisk summering av dina kryss.
Du har också möjlighet att skilja på månads- och årskryss för 2 olika områden, t ex Västbo och Sverige.
Dessutom finns ett blad för registrering av dina Sverige-kryss, där du även har möjlighet att sortera dem på obs.datum.
Klicka här så kan du se ett exempel på hur det ser ut.
Vill du beställa excel-filen, som är på ca 200 KB, så skicka en e-post till Erik Larsson, så kommer den med vändande e-post.