Fågellokaler - Draven

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 
DRAVEN

Draven, ca 3 km SO Reftele samhälle, är områdets förnämsta fågellokal. Efter en genomförd restaurering med invallning, vattenståndshöjning och vegetationsbekämpning har sjön återfått sin karaktär som slättsjö i gammalt kulturlandskap och får nu betecknas som en fågellokal av högsta betydelse.
Draven blev riksbekant, då ett sångsvanpar började häcka i sjön 1958, som en av de första häckningarna i sydsverige i "modern" tid. Sångsvanen har sedan dess häckat med 1-2 par så gott som varje år.
En nyanlagd vandringsled gör att man numera kan vandra runt hela sjön (ca en mil).


KÄLLSTORP OCH HUNNAHALL (norra delen).
Området utanför dessa platser utgörs i huvudsak av låg sumpmarksvegetation, vassruggar, grävda kanaler och åmynningar och är fina marker för rördrom, nattsångare, rallar och sumhöns. En stilla kväll i maj/juni är en upplevelse och kvällskonserten avlyssnas bäst från Källstorp, men enklast från Hunnahall (eftersom man här kan köra nästan ända fram). Förutsättningarna vid Källstorp vad det beträffar  nattlyssning får nog anses som de bästa vid Draven, speciellt när det gäller rallar och sumphöns. Här är också bästa platsen för att lyssna efter dvärgbeckasin. Bästa tiden för dvärgen brukar vara från slutet av april och en bit in i maj och då först när det blivit riktigt mörkt. Källstorp är också en bra lokal för hornuggla. Till de riktiga celebriteterna som hörts härifrån får räknas den vassångare som satt och sjöng i ett vassparti  nästan två månader sommaren -91.  
Från Hunnahall har bl.a. näktergal, flodsångare, gräshoppsångare, kärrsångare, sävsångare och rörsångare kunnat avnjutas
Vägbeskrivning Källstorp
Om man ämnar besöka Källstorp, så kör man från rondellen vid Reftele samhälle riksväg 27 mot Värnamo ca 2,5 km. Här sticker det av en liten grusväg in mot höger (ingen vägskylt) och efter 100 m. kommer man till en vägbom. Parkera här och vandra sedan förbi bommen en dryg halvkilometer, här delar sig vägen. Ta den vänstra vägen och efter ca 300 m kommer man fram till en större kulle. Följ vänstra kanten på kullen fram mot sjön, här finns bl.a. ett bra klippblock att sitta på och härifrån har man också bra utsikt också över sjöns norra delar.
Vägbeskrivning Hunnahall
Om man utgår från Reftele-rondellen, så kör man  27:an mot Värnamo och efter 3,5 km tar man av till höger på en mindre asfaltväg mot Hamra (även skyltat Draven och fågeltorn).
Ca 400 m. efter avtaget finns en liten träskylt "Hunnahall" (lite svårsedd) på höger hand. Sväng av där och kör på en liten traktorväg ca 50 m så kommer man till en P-plats. Parkera och vandra traktorvägen ytterligare ca 50 m till en stätta över staketet. Rakt utanför stättan ligger en liten bergknalle (Hunnahall).
GÖMSLET
Från gömslet som ligger alldeles ute vid vattnet utanför Hamra har man fin utsikt över de centrala delarna av sjön och här kan man få riktiga närobservationer av änder, vadare och andra vattenfåglar.
Vägbeskrivning:
Från avfarten vid Hunnahall fortsätt vägen upp mot Hamra by, ta till höger vid skylt Draftinge, Fågeltorn och kör ca 500 m, då har man en parkering på höger sida vid en stengärdsgård, parkera här och gå utmed åkerkanten ut mot sjön, fortsätt ut på vallen, då ser man gömslet på höger sida.

   
OFFERKULLARNA
(mellersta östra delen).

I denna delen av sjön finns en rik mosaik av vattenspeglar, vilka lättast avspanas från offerkullarna på sjöns östra sida.
Vägbeskrivning:
Fortsätt några 100 m från gömsleparkeringen så kommer man till en liten P-plats (även skyltat hembygdsgård/offerhallen). Parkera här och följ sedan vandringsledsmarkeringarna ut till sluttningarna ner mot sjön. Härifrån har man bra utblick över sjöns centrala delar.
Utmed vallen strax norr om kullarna finns även en liten grillstuga.


VÄCKLINGETORNET (västra delen).

Området består av betade strandängar, med ett litet klarvatten utanför fågeltornet. Härifrån har man dom bästa chanserna att  se t.ex rördrom och man får ofta fina närobservationer av bl.a. årta, skedand, enkelbeckasin och rödbena.
Vid parkeringen till Väcklingetornet finns toalett och soptunna.
Vägbeskrivning:
Från rondellen i Reftele, kör 200 m mot Värnamo och ta till höger mot Ås. Efter 2,5 km sväng av mot vänster på en liten asfaltväg skyltad fågeltorn. Efter 400 m ligger P-platsen på vänster hand.


Flygbild över Draven

KINNABERG (sydvästra delen)
En mycket trevlig utsiktspunkt ,om man vill spana över de sydvästra delarna av sjön, är Kinnaberg.Från utsiktspunkten har man bästa chanserna att se t.ex. svarthalsad dopping och man har också fin utsikt över skrattmåskolonin.
Vid lågvatten på eftersommaren uppehåller sig ofta mycket vadare i området utanför Kinnaberg.
Vandringen ner till Kinnaberg brukar bjuda på gott om änder och området är sjöns bästa för t.ex. årta.
Vägbeskrivning:
Hit hittar man om man fortsätter förbi P-platsen till Väcklingetornet ytterligare 500 m. På vänster sida en lada med två gula silos och strax intill en P-plats med informationstavla. Parkera här och vandra traktorvägen mellan ladan och maskinhallen en knapp km ner till en kulle (Kinnaberg). Precis där barrskogen börja är det skyltat "utsikspunkt" åt vänster. Följ stigen så når man utsiktsplatsen efter ett par hundra meter. Följer man däremot traktorvägen rakt fram så kommer man till ett vindskydd med grillplats. Här finns även ett litet utedass.


FRIDSNÄSTORNET (sydöstra delen)
Här har man den klart bästa överblicken över större delen av sjön.Det är också här i södra delen som de största vattenytorna finns och rent generellt är Fridsnästornet den klart bästa observationsplatsen vid Draven. Det är som regel också här de största mängderna fågel uppehåller sig. Härifrån har bl.a. setts rallhäger, ägretthäger, vitögd dykand, stäpphök, vitvingad tärna och gyllensparv.  
Vägbeskrivning:
Fridsnästornet är enkelt att hitta till - följ helt enkelt fågeltornsskyltarna från Hamravägskälet vid riksväg 27 (se Hunnahall) så hamnar man rätt.
Här finns även toalett, soptunnor, samt grillplats och sittplatser intill P-platsen.


240 arter är observerade vid Draven och bland de häckande arterna kan nämnas: rördrom 1-2 par (3 tutande -97), svarthalsad dopping (häckade 2001), smådopping (tillfälligt), sångsvan 1-2 par, grågås ca 10 par, årta flera par, brun kärrhök 1-2 par, sothöna 60-80 par (230 ex juli -97), dvärgbeckasin (tillfälligt), trana ca 10 par, samt en skrattmåskoloni på ca 1000 par.

Av de mer tillfälliga inslag som iakttagits vid sjön under årens lopp kan nämnas:
Gråhakedopping, rallhäger, ägretthäger, svart stork, vit stork, spetsbergsgås, fjällgås, ljusbukig prutgås, snatterand (möjl. häckande), vitögd dykand, röd glada, brun glada, ängshök, stäpphök, aftonfalk, pilgrimsfalk, jaktfalk, vaktel, kornknarr, skärfläcka, fjällpipare, myrsnäppa, dubbelbeckasin, rödspov, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, tretåig mås, skräntärna, vitvingad tärna, svarttärna, turturduva, berguv, hökuggla, jorduggla, härfågel, berglärka, större piplärka, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, vassångare, lundsångare, mindre flugsnappare, skäggmes, pungmes,  sommargylling, svartkråka, videsparv och gyllensparv.Jordbruksmarkerna söder om Draven ända ut till Bolmen utgör en betydelsefull rastplats för bl.a tranor och gäss. Detta område avspanas bäst från kanalbron på vägen ÅS/Bredaryd.