Fågellokaler - Färgån

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 


Färgån

Ca 7 km O Hyltebruks samhälle utefter vägen Hyltebruk-Unnaryd.

Färgån utgör förbindelse mellan sjön St. Färgen och Nissan och är egentligen ingen å utan uppdämd jordbruksmark som bildar ett ca 100-500 m brett och ca 2 km långt vattenområde, som skapades på 1930-talet då sjösystemet dämdes upp.

Vattenståndet uppvisar stora variationer och detta påverkar i hög grad fågelfaunan. Vissa år med torra somrar försvinner det mesta av vattnet och endast den ursprungliga ån är vattenfylld. Då bildas gyttjerika bankar som utnyttjas av vadare, och en hel del arktiska vadare kan då rasta.
Övriga tider på året är vattenståndet mera konstant och då är det i sort sett klarvatten med smärre områden med starr och säv.

 

 

Utsikt från fågeltornet vid normalt vattenstånd

SV om vattenområdet och norr om den ovannämnda vägen finns ett kuperat, fint hagmarksområde med ek- och hasselbestånd, det sk Byås backar, som även har en del att bjuda för den botaniskt intresserade, som t ex blåsippa, vårlök, kramsrams och vätteros.

Detta är även ett fint område för fåglar, fr a sångare. Norr om lokalen utbreder sig en ganska stor mosse.
Ett fågeltorn finns på östra sidan ca 100 m norr om vägen (synligt från vägen).

Lokalen är fr a en rastlokal men fågelförekomsten är som nämnts mycket beroende av vattenståndsvariationerna. Troligen har en försämring skett under senare år.  
Många rastande änder, svanar och gäss kan finnas vid islossningen, då sjöarnas is ligger kvar länge och Färgån är det första öppna vattnet.

Som häcklokal var den känd som en av de fåtaliga platserna vi har för häckning av bläsand, som var regelbunden häckare under 1980- och början av 1990-talet. Den har dock saknats på senare år.
Av övriga häckare bl a grågås, kanadagås, trana, gransångare (häckade 1991).
På mossen i norra delen av området häckar storspov, grönbena och ljungpipare

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt från fågeltornet vid lågvatten

Av mera sällsynta arter som observerats kan nämnas:

Tuvsnäppa, gräshoppsångare, flodsångare, sommargylling.  


Artlistan i övrigt upptar bl a följande arter:

Gråhakedopping, vit stork, mindre sångsvan, bläsgås, vitkindad gås, prutgås, årta, bergand, sjöorre, svärta, salskrake, glada, kungsörn, vattenrall, kustsnäppa, småsnäppa, spovsnäppa, myrspov, småspov, berguv, hökuggla, kungsfiskare, rödstrupig piplärka, kärrsångare och rosenfink.

Vägbeskrivning:  
Det är lätt att hitta till lokalen. Följ bara vägen från Hyltebruk till Unnaryd. Efter ca 7 km går vägen rakt igenom området.
En liten parkering finns till vänster alldeles innan man kör ut på vägbanken. Även 100 m efter vägbanken på höger sida kan man ställa bilen. 

 

 

 

 

 

Blåsippor i Byås backar

Fågeltornet

Fina vadarmarker vid lågvatten