Fågellokaler - Järanäs

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 

JÄRANÄS


Järanäs, beläget på en udde vid mellersta Bolmens västsida, utgörs av ett några bondgårdar, fritidshus, åkrar och betesmarker, samt en liten båthamn. 
Platsen som sådan är inte någon fågellokal i egentlig bemärkelse, men har visat sej vara en bra sträcklokal för fr.a. vadare och i viss mån även måsfågel. Men även gås- småfågel- och rovfågelsträcket kan vara imponerande vissa dagar.
Fälten utnyttjas flitigt av rastande småfåglar på hösten och Järanäs är bl.a. områdets säkraste lokal för ortolansparv, fr.a. fälten mellan bondgårdarna och p-platsen. 
På betesmarkerna i anslutning till båthamnen växer en hel del tistlar vilket gör att steglits ofta ses. Till de riktiga godbitarna som setts här får väl räknas den svarthakade buskskvätta som höll till vid hamnområdet 29 mars -97.
Även trädridån utmed stranden norr om hamnen och skogspartiet mellan P-platsen och fritidshusen kan vara "nerlusade" av rastande småfågel disiga mornar. Området är också bra för arter som nötkråka och mindre hackspett.
 
Vadarsträcket, vilket enklast studeras från båthamnen, är som bäst fr.o.m. juli t.o.m. september och de största antalen brukar ses under em. och kvällen. För att få utdelning krävs aktiv kikarspaning hela tiden - flockarna drar snabbt förbi och kommer dessutom ibland utmed Bolmsö-sidan vilket innebär att det krävs tubkikare för att upptäcka dem. Bästa förutsättningarna är när vadarna har rejäl motvind, vilket gör att de sträcker lågt över vattenytan och därmed blir lättare att upptäcka.
Till de arter som uppträder talrikast (med årssummorna inom parantes) kan räknas myrspov (689 ex), kustpipare (608 ex), kustsnäppa (437 ex) och kärrsnäppa (380 ex).
Andra vadararter som förtjänar att nämnas är strandskata (96 ex), ljungpipare (86 ex), småspov (73 ex), storspov (99 ex), rödbena (44 ex) och roskarl (8 ex).
Även mås- och tärnsträcket kan vara bra vissa dagar. Fr.a. är det skrattmås som ses i större antal, med normala årssummor på mellan 4000 0ch 5000 ex. Max årssummor för fisk- och silvertärna är 763 ex resp. 456 ex och av de lite mer udda arterna kan nämnas dvärgmås (24 ex) och svarttärna (17 ex).
Summorna baserar sej på så gott som daglig bevakning (kl. 16.00 - skymningen) under perioden juli-augusti åren 1992-1993.
Under senhösten ses ibland större flockar med storskrake i området (upp till 2100 ex), vilket också drar till sig en och annan havsörn.

En hel del godbitar har setts under årens lopp. och av dessa kan nämnas pilgrimsfalk, labb, fjällabb, svarthuvad mås, kentsk tärna och småtärna. 
 
Vägbeskrivning:
Från Unnaryd kör man vägen österut mot Odensjö. Efter ca 4 km kommer man till en avtagsväg mot Järanäs (mindre grusväg). Denna väg kör man sedan ca 5 km ända tills man kommer till en skylt fordonstrafik förbjuden (strax innan ett ensamt stort grått hus). I anslutning till skylten finns en liten P-plats på vänster sida. Här parkerar man och vandrar sedan vägen fram tills man kommer fram till fritidsbebyggelse (ca 150 m). Härifrån ser man hamnen snett ner till vänster.   

Mellan avtaget mot Järanäs och Järanäs finns två mindre bokhult alldeles utmed vägen. Här brukar man kunna råka på stenknäck och i maj 2001 noterades sjungande mindre flugsnappare.